ประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64

11เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น.  ณ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมี นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมิน โรงเรียน ด้านปัจจัยพัฒนาโรงเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนปลูกฝังนิสัยนักเรียน ด้านผลผลิต โดยมีนายประกอบ  อินทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และองค์กรต่างๆในท้องถิ่น ได้ให้การต้อนรับและความร่วมมือ จนการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล เสร็จสิ้นไปด้วยดี   ภาพกิจกรรมการประเมิน
By uthatip2012

ประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนบ้านเบิกไพร

11เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 น.  ณ.โรงเรียนบ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมี นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมิน โรงเรียน ด้านปัจจัยพัฒนาโรงเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนปลูกฝังนิสัยนักเรียน ด้านผลผลิต โดยมีนายณัฐวุฒิ ทองเอีย  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และองค์กรต่างๆในท้องถิ่น ได้ให้การต้อนรับและความร่วมมือ จนการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล เสร็จสิ้นไปด้วยดี   ภาพกิจกรรมการประเมิน

By uthatip2012

ประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนมหาราช 7

11เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 น.  ณ.โรงเรียนมหาราช 7 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมี นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมิน โรงเรียน ด้านปัจจัยพัฒนาโรงเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนปลูกฝังนิสัยนักเรียน ด้านผลผลิต ภาพกิจกรรมการประเมิน
By uthatip2012